16. december 2016

Fleksjob-tilbuddet ved RespektRum

I foråret 2016 har RespektRum opstartet et tilbud målrettet borgere der er visiteret til fleksjob, og som ud over arbejdsløshed har andre udfordringer, for eksempelvis af psykiske og fysiske helbredsproblemer. RespekRum tager afsæt i en ny helhedstænkende praksis omkring at få fleksjob-visiterede i arbejde. Projektet omfatter en bred vifte af samarbejdende aktører: det offentlige, private firmaer, socialøkonomiske virksomheder, voksenuddannelses-institutioner og frivillige foreninger.

Fokus for det 2-årige projekt er at udvikle nye metoder til at indsluse personer med nedsat arbejdsevne, og stille en arbejdsplatform til rådighed for personer, der har behov for jobafklaring/opkvalificering. Projektet er et samarbejde mellem RespektRum, MarselisborgCentret og Aarhus Kommune.
RespektRum arbejder med en skræddersyet helhedsorienteret tilgang til opgaven med at få borgeren ansat i et ordinært fleksjob. Længden af forløbet variere fra 3 til 9 mdr.

RespektRum inddrager ”nye” metoder, herunder bl.a. EEG-træning, også kaldet hjernetræning eller neurofeedback, samt Bowen-terapi/Bowtech, et dynamisk system af muskel- og bindevævsterapi i forbindelse med at øge arbejds-ressourcen hos den enkelte borger.

RespektRum har base på MarselisborgCentret i Aarhus, og fleksjob-tilbuddet er iværksat i partnerskab med Marselisborg Fællesfaciliteter.

computer

haender

Fleksjob-tilbuddet i RespektRum er opdelt i tre faser:

FASE 1. Periode: 1 til 3 mdr.

I fase 1 vil man som udgangspunkt skulle deltage i tilbuddet i et omfang der svarer til 5 til 15 timer pr. uge. Man vil sammen med de socialfaglige medarbejdere få afdækket de ønsker og behov den enkelte deltager har i forbindelse med et fremtidigt fleksjob.

RespektRum tilbyder opkvalificering og vejledning til den arbejdsfunktion som kræves i ansættelsesperioden til de forskellige arbejdsfunktioner. F.eks. vil en FVU uddannelse kunne tilbydes i samarbejde med Marselisborg Centrets Oplysnings Kreds, hvis det skønnes at en styrkelse af dansk og matematik vil være til gavn for borgeren.

Herudover vil der kunne tilbydes støtte og hjælp til de særlige udfordringer man eventuelt har. Der tilbydes EEG-træning og Bowen Training som er særlig målrettet i forhold til at afhjælpe problemer med stress, depression, misbrug og problemer i bevægelsesapparatet. RespektRum samarbejder med Marselisborg Centret omkring rehabilitering af den enkelte borger.

I fase 1 vil borgeren blive præsenteret for RespektRums samarbejdspartnere, med henblik på at finde den arbejdsfunktion, som bedst kan hjælpe borgeren med at udvikle sin arbejdsevne.

FASE 2. Periode: 1 til 3 mdr.

I fase 2 vil man som udgangspunkt skulle deltage i tilbuddet i et omfang der svarer til 5 til 15 timer pr. uge. Anden fase i forløbet består i arbejdsmæssig og social opstarts-træning, enten som lønnet eller som frivillig, hos en række forskellige virksomheder og organisationer, der er tilknyttet RespektRum.
Borgeren får i fase 2 mulighed for at udvikle sin arbejdsevne i forskellige sammenhænge. Der kan være tale om korte forløb af få ugers varighed, eller længere forløb alt efter behov. Tilbuddet om opkvalificering kan forløbe samtidig med en eventuel ansættelse.
I 2. fase udarbejdes en ressourceprofil for den enkelte medarbejder, der kommer til at danne grundlag for at finde en fast ansættelse, med tilknytning til det eksisterende arbejdsmarked.

FASE 3 Periode: 1 til 2 mdr.

I fase 3 vil man som udgangspunkt skulle deltage i tilbuddet i et omfang der svarer til 5 til 15 timer pr. uge. Borgeren vil forsat være i gang med udviklingen af sine arbejdsevner med afsæt i egen ressourceprofil og jobønsker.
I denne fase får borgeren også mulighed for at besøge forskellige virksomheder, med henblik på at finde en varig ansættelse. RespektRums jobkonsulenter hjælper borgeren med kontakten til virksomhederne og en eventuelt opfølgning når borgeren er blevet ansat.

 

Helhedsorienteret fleksjobindsats

Deltagerne er i hele forløbet ansat i fleksjob og kommer hurtigt ud i et arbejdsfællesskab og løser konkrete arbejdsopgaver, samtidig med at der arbejdes med at realisere den enkeltes ønsker om tilknytning til arbejdsmarkedet på baggrund af den enkeltes arbejdsressourcer.
Under hele forløbet samarbejdes der intensivt mellem borgeren, de socialfaglige medarbejdere og de samarbejdspartnere der er tilknyttet RespektRum. Vi vurderer, at et stort antal af deltagerne i RespektRum, har brug for løbende vejledning for at kunne fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet. Vi vil sammen med borgeren sikre, at motivationen og overskuddet bevares.

RespektRum ønsker med dette projekt at bidrage til at løfte et socialt ansvar omkring en målgruppe der har særlige behov i forhold til at blive hjulpet i arbejde. Målet er, at alle deltagerne bliver i bedre stand til at ændre deres egen livssituation og får mulighed for at komme i et ordinært fleksjob gennem opkvalificering af faglige og sociale kompetencer.

Projektet omkring den særlige fleksjobindsats er støttet økonomisk af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

 

Partnerskab med Marselisborg Fællesfaciliteter

RespektRum har base på MarselisborgCentret i Aarhus, og beskæftigelses-tilbuddet er organiseret i tæt samarbejde med Marselisborg Fællesfaciliteter.

Partnerskabet mellem RespektRum og Marselisborg Fællesfaciliteter skaber opkvalificerings- og job-muligheder til personer på kanten af arbejdsmarkedet, ved at Marselisborg Fællesfaciliteter indgår som en træningsplatform til at oplære ledige fleksjobbere på en rigtig arbejdsplads. MarselisborgCentret får løst nogle vigtige arbejdsopgaver, og bidrager samtidigt til et rummeligt arbejdsmarked uden selv at skulle varetage rekruttering og administration af fleksjobbene.
RespektRum står for ansættelse og har derudover rollen som mentorer for de ansatte medarbejdere. MarselisborgCentrets primære rolle er at skabe rammerne og stille relevante arbejdsopgaver til rådighed via et tæt samarbejde blandt partnerne i centret, samt bidrage til projektets fortsatte udvikling og eksistens.
De primære arbejdsopgaver på MarselisborgCentret vil være inden for kantine, køkken, det grønne område og administration. Opgavernes karakter gør, at arbejdet kan tilrettelægges efter de nødvendige skånehensyn. Den varierende grad af arbejde giver gode muligheder for at indsluse personer med psykiske og/eller fysiske udfordringer.
Læs mere om MarselisborgCentret her: www.marselisborgcentret.dk